PRIVACY POLICY

Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door X-Plose BVBA (hierna: “X-Plose”), besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8200 Sint-Andries, 18-Oktoberstraat 39, met ondernemingsnummer BTW BE0675.723.477, en als contactpersoon de heer Bram Gillemon (GDPR@X-Plose.be).

“X-Plose” doet het mogelijke om uw privacy te respecteren. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy.

 

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

 2.  

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

   

 3. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

 4.  

  “X-Plose” verwerkt persoonsgegevens van klanten en van gebruikers van deze website.

   

  In het kader van onze hoofdactiviteit verwerken wij contactgegevens, facturatiegegevens, correspondentie en alle gegevens die nodig zijn om onze dienst te kunnen presteren als verwerkingsverantwoordelijke.

   

  In het kader van onze hoofdactiviteit (hosting, onderhoud server en netwerk, registratie domeinnamen en consultancy), verwerken wij tevens persoonsgegevens van onze klanten als verwerker voor deze klant. Hierbij staan wij enkel in voor de veilige opslag en beschikbaarheid van deze data. Wij verwerken de inhoud van deze data niet en kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden met betrekking tot de inhoud van deze data.

   

  Via deze website wordt uw naam, e-mailadres en boodschap verwerkt via het contactformulier. Tevens kunnen uw gedragingen op de website worden bijgehouden, net zoals uw surfgedrag over verschillende websites, aan de hand van cookies, net zoals uw internetbrowser en apparaat type.

   

 5. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
 6.  

  “X-Plose” verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

   

  In het kader van onze aangeboden diensten

  In het kader van onze aangeboden diensten verwerken wij persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Dit gebeurt in onder de verwerkingsgrond van noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting en gebeurlijk ingevolge het gerechtvaardigd belang.

   

  Direct marketing

  Naar bestaande klanten kan onder het gerechtvaardigd belang, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant een nieuwsbrief of commerciële berichten worden verstuurd met betrekking tot de aangeboden producten of wijziging van diensten van “X-Plose”.

   

  Daarnaast kan u tevens op basis van uitdrukkelijke toestemming eveneens een nieuwsbrief of commerciële promoties ontvangen. Op iedere nieuwsbrief voorziet “X-Plose” een optie om uit te schrijven.

   

  Contactformulier

  Via het contactformulier op onze website worden de persoonsgegevens verzameld, die wij nodig achten om aan uw vraag tegemoet te komen. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt haar rechtsgrond in de toestemming van de persoon in kwestie.

   

  Analyseren van gedrag op de website

  X-Plose analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

   

 7. Verwerkers en doorgifte gegevens

 8.  

  Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een beperkt aantal verwerkers, zoals softwaretoepassingen, datacenter, boekhouder of zelfstandige medewerker. Zij zullen niet meer gegevens verwerken dan nodig en er werd met de verwerkers overeenkomstig de GDPR duidelijke afspraken gemaakt omtrent de verwerking van die gegevens.

   

  Uw gegevens worden in geen geval verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

   

  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “X-Plose” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “X-Plose” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

   

   

 9. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 10.  

  “X-Plose” bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk in het kader van de doeleinden van de verwerking.

   

   

 11. Hoe worden uw gegevens beschermd?

 12.  

  “X-Plose” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

   

  In geen geval kan “X-Plose” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

   

  U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

   

   

 13. Welke rechten heeft u?

 14.  

  U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw opgeslagen persoonsgegevens, alsook ons gebruik van deze gegevens.

   

  1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

  2. U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “X-Plose”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “X-Plose” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

    

   U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

    

  3. Recht van verzet

  4. U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

    

   Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

    

  5. Recht van vrije gegevensoverdracht

  6. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “X-Plose” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

    

  7. Recht van intrekking van de toestemming

  8. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

    

  9. Uitoefening van uw rechten

  10. U kan uw rechten uitoefenen door “X-Plose” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar bram@x-plose.be, per post naar 8200 Brugge, 18-Oktoberstraat 39, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

    

  11. Automatische beslissingen en profiling 

  12. De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door “X-Plose” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

    

  13. Recht om klacht in te dienen

  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

   

  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

   

   

 15. Wijzigingen

 

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Elke wijziging zal worden gemeld op deze pagina. Wij adviseren u deze pagina regelmatig raad te plegen.

 

Laats bijgewerkte versie: 19/03/2019